Beleidsplan | 2011-2028

Home of Hope is een kindertehuis in het midden van Sri Lanka, vlakbij Kandy. Home of Hope is in 2001 begonnen als een klein huis voor 5 kinderen. Tegenwoordig is het een echt kinderdorp van 12,5 hectare waar zo’n honderd kinderen met een Tamil- of Singalese achtergrond een veilig thuis vinden. Kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld vinden een veilig thuis.
De leeftijd van de kinderen is tussen de 2 en 18 jaar. De drijvende krachten achter Home of Hope zijn Alfi en Sharmini Perera.

RCHOH_01Bus

In 2011 hebben Alfi en Sharmini het mogelijk gemaakt om op hun land het Rehabilitation Centre Home of Hope te starten.Samen met José van Nunspeet uit Zeewolde, Nederland, bouwen ze een professioneel revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking. Deze kinderen wonen in de omgeving van Home of Hope, veelal weggehouden van de samenleving.

Achtergrond

Toen het Rehabilitation Centre in 2011 van start ging, was het eerste doel om revalidatieondersteuning te organiseren voor de kinderen met een beperking die in de buurt van het centrum wonen.
Nu worden in het centrum elke maand 300 kinderen behandeld.
Ons centrum is goed uitgerust, er werken lokale professionals: 2 fysiotherapeuten en een logopedist.

Jose van Nunspeet, haptotherapeut/ fysiotherapeut, oprichter van het Centrum, en Monica Pelser, kinderfysiotherapeut, zijn begeleiders van de revalidatie.
Elk kind komt een hele dag naar het centrum vanwege de afstand tussen huis en centrum. Altijd begeleidt een ouder het kind. Overdag heeft het kind zijn eigen behandelprogramma; fysiotherapie, logopedie, psychomotorische therapie en training in het zwembad.
Ze worden door de HoH-bus thuis opgehaald en aan het eind van de dag weer teruggebracht.
De kinderen die permanent in Home of Hope Children’s Home wonen, krijgen indien nodig therapie.

Doelen en doelstellingen

Lokaal en respectvol

Waar mogelijk zoeken wij aansluiting bij of werken wij samen met lokale partners en/of organisaties. Wij houden rekening met en hebben respect voor lokale gewoonten en gebruiken en respecteren de geldende wetten waaronder ten aanzien van kleding, alcohol- & drugsgebruik en seksualiteit.
De behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking zijn leidend voor het handelen van de Stichting.
Het centrum werkt samen met het personeel van The Peradeniya Hospital, een kinderziekenhuis, en de Peradeniya University of Kandy. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het functioneren van de kinderen met een beperking door verhogen van het kennis- en vaardigheidsniveau van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en therapie-assistenten te verhogen.Verder is het doel om ouders en maatschappelijk werkers te betrekken bij het verhogen van het niveau van activiteiten en participatie van kinderen met een handicap thuis en in de gemeenschap.

Het kind staat centraal

Respect voor het kind, de leefomgeving, de culturele achtergrond en de kansen die het heeft zijn uitgangspunt van onze Stichting.
Uiteraard verloopt het contact via de ouders of verzorgers en bepalen zij over hun kind.
Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen.
Wij hechten grote waarde aan de inzet van de ouders om hun kind te ondersteunen met betrekking tot het volgen van speciaal onderwijs, het krijgen van de nodige therapie en hulpmiddelen.
De laatste jaren is er een toenemend aanbod van kinderen met een autisme gerelateerde stoornis op het centrum.
Over autisme is nog veel onbekend in Sri Lanka: wat het inhoudt, over benadering en begeleiding.
In de wijde omtrek heeft ons centrum als enige expertise op dit gebied.
Begeleiding wordt gedaan door Srilankaanse therapeuten samen met Nederlandse studenten PMT die hun kennis en kunde overdragen.
Er wordt momenteel digitaal scholing gegeven door deskundigen op het gebied van autisme via ZOOM-sessies en video besprekingen. Datzelfde gebeurt op het terrein van de kinderfysiotherapie.

Kwaliteit

De Stichting probeert zich goed te verdiepen in de lokale omstandigheden en werkt zoveel mogelijk met professionele organisaties samen.
Van haar vrijwilligers en bestuursleden vraagt zij een deskundige inzet en een lerend vermogen.

Transparant en verantwoord

Alle activiteiten van de Stichting maken wij zoveel mogelijk voor eenieder inzichtelijk.
Wij formuleren ons beleid helder en evalueren dat tenminste iedere vijf jaar.
Wij besteden alle inkomsten maximaal aan de doelstelling van de Stichting.
Wij doen als bestuursleden ons werk op vrijwillige basis.
Ook vrijwilligers en studenten doen dit op vrijwillige basis.

Onafhankelijk

Wij kiezen zonder inmenging van politiek, religie, overheid en bedrijfsleven voor een eigen onafhankelijke opstelling met betrekking tot het beleid, de uitvoering en het toezicht houden hierop.

Organisatiestructuur Stichting Rehabilitation Centre Home of Hope

Visie en missie

Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Voor kinderen met een beperking in Sri Lanka is dit recht vaak geen werkelijkheid. Zij hebben minder kansen en minder mogelijkheden succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Door armoede, een gebrek aan opeisbare rechten en schaamte heeft deze groep het soms zwaar.
Onze stichting wil kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Sri Lanka een grotere kans op een beter leven geven en hen laten geloven in hun eigen kunnen. Met de mogelijkheid van een goede (para)medische behandeling en de inzet van de juiste hulpmiddelen willen wij bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen en hen ondersteunen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen, zodat zij zelf hun leven vorm kunnen geven.
Stichting Rehabilitation Centre Home of Hope wil de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking verbeteren en hen een perspectief bieden op een zelfstandig bestaan.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

In Sri Lanka

Kinderen met een beperking ‘op te sporen’ en ouders te motiveren hun kinderen te laten behandelen en naar school te laten gaan. Ouders te begeleiden in het vinden van de juiste behandeling en opleiding/school voor hun kind. Ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking de juiste (para)medische behandeling en hulpmiddelen kunnen krijgen, door
De toegankelijkheid van de bestaande (para)medische zorg te verbeteren;
Te bevorderen dat de lokale fabricage van (orthopedische) hulpmiddelen voor kinderen wordt verbeterd c.q. uitgebreid;
Bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van de beroepspraktijk van de paramedische zorg voor kinderen; met een beperking
Waar mogelijk ouders met advies en indien nodig ook financieel bij te staan in de noodzakelijke zorg en hulp voor hun gehandicapte kind.
Te zorgen voor een goede en toegankelijke voorlichting, gericht op preventie ter voorkoming van lichamelijke beperkingen;
Verbetering van het gebruik van bestaande voorzieningen, waaronder ook scholen;
Het informeren van ouders over de mogelijkheden en kansen van hun kind met een beperking.

In Nederland:

Mensen en organisaties te binden die op enige manier kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de stichting.
Geld in te zamelen ten behoeve van het doel en de activiteiten van de stichting.

Organisatie en bestuur

Momenteel wordt het bestuur van Stichting Rehabilitation Centre Home of Hope gevormd door:

  • José van Nunspeet voorzitter
  • Eva Schutte: secretaris
  • Bob Hofland: penningmeester
  • Monica Pelser: Inhoudelijk beleidsmedewerker

Het bestuur van de stichting komt minstens 4 maal per jaar bijeen. De bestuursleden verrichten hun werk ten behoeve van de stichting zonder enige vorm van beloning.
Ieder jaar wordt er een financieel en inhoudelijk verslag opgemaakt.

Deze staan op onze website: www.rehabilitationcentrehoh.nl

De stichting staat sinds Juli 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nummer 53098900.

Fiscaal nummer: 8507 45 937 en heeft sinds Juli 2011 de ANBI-status.
Studenten en Vrijwilligers
Ten behoeve van haar activiteiten voor het Rehabilitation Centre zet de stichting studenten en vrijwilligers in.
Met deze studenten en vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten zodat verwachtingen over en weer en wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn.

De studenten en vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding en dragen zelf zorg voor hun reis- en verblijfskosten.

Studenten

Het Rehabilitation Centre is een uitstekende plaats voor studenten om een deel van hun stage te doen.
Zij worden begeleid door de Srilankaanse staf, te weten 2 fysiotherapeuten en een logopedist, van het centrum.
En door José van Nunspeet (haptotherapeut, fysiotherapeut) of Monica Pelser, kinderfysiotherapeute.

Wij werken samen met verschillende Hoge Scholen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die een de paramedische opleiding hebben gevolgd, kinderfysiotherapeuten, Psychomotore-therapeuten, Logopedisten en Bewegingstechnologie zijn welkom in het Rehabilitation Centre. Een periode van 6-8 weken is dan een vereiste.

De organisatie hanteert een gedragscode voor begeleiders, zoals bijvoorbeeld de gedragscode zoals NOV die heeft opgesteld voor In veilige handen. Daartoe behoort ook het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een Vrijwilligersovereenkomst.
Zie: www.inveiligehanden.nl
Vrijwilligers informatie Rehabilitation Centre HoH
Vrijwilligers Overeenkomst Rehabilitation Centre HoH
Aannamebeleid Vrijwilligers Rehabilitation Centre HoH
Gedragscode Vrijwilligers Rehabilitation Centre HoH

Financiën

De stichting betrekt haar financiële middelen voornamelijk uit giften, donaties en fonds wervende activiteiten. Persoonlijke netwerken van bestuursleden en andere betrokkenen vormen hiervoor in hoofdzaak de basis.Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar wordt de jaarrekening na goedkeuring door het bestuur openbaar gemaakt. Er wordt altijd gestreefd naar minimalisering van kosten, zeker ook t.a.v. overhead. Ontvangen middelen worden vrijwel geheel besteed aan onze activiteiten in Sri Lanka

Communicatie

PR & Communicatie worden ingezet ter ondersteuning van fondsenwerving. De website www.rehabilitationcentrehoh.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiele) donateurs. Op de website is informatie te vinden over lopende en afgeronde activiteiten en projecten. Actuele informatie is ook te vinden op onze facebookpagina.